وردپرس باعث می شود که شما بتوانید مطالب خود را مدیریت کنید. ایجاد پیش نویس، برنامه ریزی انتشار و نگاهی به اصلاح نوشته های شما. مطالب خود را به صورت عمومی یا خصوصی منتشر کنید و نوشته ها و صفحات را با رمز عبور، ایمن سازید.
ابزارهای انتشار
ابزارهای انتشار