همه کاربران نیاز به دسترسی مشابه به وب سایت شما نیست. مدیران سایت را مدیریت می کنند، ویراستاران با محتوا کار می کنند، نویسندگان و مشارکت کنندگان آن مطالب را مینویسند، و مشترکین دارای مشخصات کاربری هستند که می توانند آن را مدیریت کنند. این به شما اجازه می دهد تا طیف وسیعی از مشارکت کنندگان را داشته باشید و دیگران را به سادگی در بخشی از انجمن خود قرار دهید.
مدیریت کاربران
مدیریت کاربران