ساده سازی این امکان را برای شما فراهم می کند که آنلاین و سریع به انتشار مطالب و صفحات مختلف بپردازید. هیچ چیز نباید در راه به دست آوردن وب سایت شما و محتوای شما در آنجا باشد. وردپرس ساخته شده است تا این اتفاق بیفتد.
سادگی استفاده وردپرس
سادگی استفاده وردپرس