در زیر نمونه بنر های طراحی شده توسط ما در طول سال های فعالیت، قابل مشاهده می باشد. این قسمت آرشیوی برای سابقه فعالیت پارس میزبان می باشد. توجه داشته باشید که برخی بنرها قدیمی می باشند و اگر طراحی آنها به نظر از مد افتاده است، به همین دلیل می باشد.