لطفا توضیحات مربوط به پرداخت وجه را که در زیر آمده مطالعه نمائید.

بانک ملت:
شماره کارت:  ۶۱۰۴۳۳۷۹۴۴۶۰۵۱۱۰
شماره حساب:  ۵۱۰۵۸۱۱۵۳۳
نام صاحب حساب : فرهاد سخایی

بانک پارسیان:
شماره کارت : ۶۲۲۱۰۶۱۱۰۵۴۳۹۹۱۵
شماره حساب : ۰۲۰۰۹۷۰۷۹۲۰۰۰
نام صاحب حساب : فرهاد سخایی 

پرداخت از طریق دستگاه های خود پرداز (عابر بانک)

می توانید از طریق دستگاه های خود پرداز (عابر بانک) مبلغ را به صورت کارت به کارت به یکی از حسابها انتقال دهید . در این صورت مبلغ ، تاریخ ، ساعت و شماره ۵ یا ۶ رقمی گوشه بالای رسید عابر بانک و همچنین نام خود (که در سیستم ما ثبت کرده اید) و حسابی که پول را به آن انتقال داده اید را از طریق تماس با بخش فروش به اطلاع برسانید . تصویر رسید انتقال از طریق عابر بانک ضروری نمی باشد.

پرداخت از طریق سرویس های آنلاین

می توانید از طریق سرویس های اینترنت بانک، تلفن بانک و sms بانک مبلغ را به حساب های ما ارسال نمائید. در این صورت مبلغ ، تاریخ ، ساعت و شماره حساب خود و همچنین نام خود (که در سیستم ما ثبت کرده اید) و حسابی که پول را به آن انتقال داده اید را از طریق تماس با بخش فروش به اطلاع برسانید.

پرداخت از طریق واریز به حساب توسط بانک

می توانید از طریق واریز وجه توسط بانک و شعبه ، مبلغ را به حساب ما انتقال دهید. در این صورت مبلغ ، تاریخ ، شماره قرمز رنگ فیش واریز و همچنین نام خود (که در سیستم ما ثبت کرده اید) و حسابی که پول را به آن انتقال داده اید را از طریق تماس با بخش فروش به اطلاع برسانید . تصویر فیش واریزی ضروری نمی باشد.