شماره حساب های پارس میزبان

لطفا توضیحات مربوط به پرداخت وجه را که در زیر آمده مطالعه نمائید.

بانک ملت:
شماره کارت:  ۶۱۰۴۳۳۷۹۴۴۶۰۵۱۱۰
شماره حساب:  ۵۱۰۵۸۱۱۵۳۳
نام صاحب حساب : فرهاد سخایی
————————————–
بانک پارسیان :
شماره کارت : ۶۲۲۱۰۶۱۱۰۵۴۳۹۹۱۵
شماره حساب : ۰۲۰۰۹۷۰۷۹۲۰۰۰
نام صاحب حساب : فرهاد سخایی
————————————–


پرداخت از طریق دستگاه های خود پرداز (عابر بانک):

می توانید از طریق دستگاه های خود پرداز (عابر بانک) مبلغ را به صورت کارت به کارت به یکی از حسابها انتقال دهید . در این صورت مبلغ ، تاریخ ، ساعت و شماره ۵ یا ۶ رقمی گوشه بالای رسید عابر بانک و همچنین نام خود (که در سیستم ما ثبت کرده اید) و حسابی که پول را به آن انتقال داده اید را از طریق تماس با بخش فروش به اطلاع برسانید . تصویر رسید انتقال از طریق عابر بانک ضروری نمی باشد.

پرداخت از طریق سرویس های آنلاین:
می توانید از طریق سرویس های اینترنت بانک ، تلفن بانک و sms بانک مبلغ را به حساب های ما ارسال نمائید. در این صورت مبلغ ، تاریخ ، ساعت و شماره حساب خود و همچنین نام خود (که در سیستم ما ثبت کرده اید) و حسابی که پول را به آن انتقال داده اید را از طریق تماس با بخش فروش به اطلاع برسانید .

پرداخت از طریق واریز به حساب توسط بانک:
می توانید از طریق واریز وجه توسط بانک و شعبه ، مبلغ را به حساب ما انتقال دهید. در این صورت مبلغ ، تاریخ ، شماره قرمز رنگ فیش واریز و همچنین نام خود (که در سیستم ما ثبت کرده اید) و حسابی که پول را به آن انتقال داده اید را از طریق تماس با بخش فروش به اطلاع برسانید . تصویر فیش واریزی ضروری نمی باشد.